New benchmark: Mezon Router VS Phroute

https://www.phptoday.org/news/new-benchmark-mezon-router-vs-phroute